گزارش تصویری برگزاری اولین دوره از کارگاه های مشارکتی تدوین برنامه سیپا تالاب انزلی پاییز ۱۳۹۹