گزارش تصویری برگزاری دومین دوره از کارگاه های مشارکتی تدوین برنامه سیپا تالاب انزلی پاییز ۱۳۹۹