اسامی برندگان جشنواره عکس و فیلم تالاب انزلی

 • بخش نقاشی کودک:
  رتبه اول علیرضا صفری
  رتبه دوم آنیسا عالم بین
  رتبه سوم محمدیحیی گلزار
 • سایر برندگان در این بخش :
  امیرعباس زینعلی
  هلیا قربانی
  غزل پورنعمت
  فاطمه امینی
  ابوالفضل جمشیدی
  مهشید خوش نقش
  مبینا سلحشور .
 • بخش عکاسی حرفه ای:
  رتبه اول آقای رضا برادران
  رتبه دوم آقای محمد مه رو
  رتبه سوم آقای محمد طاها طاهری.
 • بخش عکس موبایلی:
  رتبه اول میلاد مرتضایی
  رتبه دوم روشنا گیلان نژاد
  رتبه سوم با نظر داوران به اثری تعلق نگرفت.

آموزش
(Education)

در گسترده ترین معنای خود يک فرايند يادگیری تمام عمر است که می تواند آگاهی، انگیزه و توانایی حمايت از حفظ تالاب را برای افراد فراهم سازد. نه فقط از راه ايجاد تغییرات در شیوه ی عمل افراد، نهادها، کسب و کارها و دولت ها، بلکه با تغییر دادن سبک زندگی صورت می گیرد

آگاهی افزایی(Awareness)

اقدامی در جهت برجسته سازی و حمايت است که موجب می شود گروه هدف شما دلیل اهمیت بررسی مسائل تالابی را درک کرده و نسبت به فعالیت هایی که می تواند برای بهبود وضعیت موجود انجام دهد آگاهی پیدا کند. افزايش آگاهی، نیرویی سازنده و بالقوه تسريع کننده است که قصد نهایی آن تحريک گروه هدف شما به اقدام برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب است.

تقويت ارتباطات (Communication)

ارتباط را میتوان به عنوان فرايند تعاملی میان ذينفعان، جهت تبادل اطلاعات، دانش و مهارت در زمینه حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها به منظور اطمینان از برخورداری همه ذينفعان از قابلیت تصمیم گیری آگاهانه تعريف کرد.

مشارکت (Participation)

مشارکت به معنای درگیر نمودن ذينفعان در تدوین، اجرا و ارزيابی راهبردها و اقدامات مربوط به حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها است. سطح و نوع مشارکت می تواند بسته به زمینه خاص و تصمیمات افراد، گروه ها و موسسات هدايت کننده فرايند، بسیار متغیر باشد.

باهدف حفاظت ،مدیریت و بهره وری