فراخوان شرکت در جشنواره فیلم وعکس تالاب انزلی

به اطلاع شرکت کنندگان جشنواره تالاب انزلی در بخش نقاشی کودک می رساند، لازم است اصل آثار خود را به آدرس: رشت، بلوار شهید انصاری، روبروی صنایع دستی، بالای مطب امام جعفر صادق(ع)، کد پستی ۴۱۷۸۷۴۵۷۴۴، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، ارسال فرمایید.

  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش عکاسی حرفه ای بادوربین عکاسی.
  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش عکاسی با تلفن همراه.
  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش کلیپ و فیلم کوتاه یکصد ثانیه ای.
  • اهدای ۳۰ میلیون ریال به گزارش تصویری خبری برتر.
  • اهدای ۱۰ ، ۸ و ۷ میلیون ریال به آثار اول تا سوم و ۵ میلیون ریال به آثار چهارم تا دهم در بخش نقاشی کودک.

داوری آثار یکم تا چهارم اسفند ماه سال ۹۹

اعلام نتایج و تقدیم جوایز، ششم اسفند ماه سال ۹۹

jashnvareh1

آموزش
(Education)

در گسترده ترین معنای خود يک فرايند يادگیری تمام عمر است که می تواند آگاهی، انگیزه و توانایی حمايت از حفظ تالاب را برای افراد فراهم سازد. نه فقط از راه ايجاد تغییرات در شیوه ی عمل افراد، نهادها، کسب و کارها و دولت ها، بلکه با تغییر دادن سبک زندگی صورت می گیرد

آگاهی افزایی(Awareness)

اقدامی در جهت برجسته سازی و حمايت است که موجب می شود گروه هدف شما دلیل اهمیت بررسی مسائل تالابی را درک کرده و نسبت به فعالیت هایی که می تواند برای بهبود وضعیت موجود انجام دهد آگاهی پیدا کند. افزايش آگاهی، نیرویی سازنده و بالقوه تسريع کننده است که قصد نهایی آن تحريک گروه هدف شما به اقدام برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب است.

تقويت ارتباطات (Communication)

ارتباط را میتوان به عنوان فرايند تعاملی میان ذينفعان، جهت تبادل اطلاعات، دانش و مهارت در زمینه حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها به منظور اطمینان از برخورداری همه ذينفعان از قابلیت تصمیم گیری آگاهانه تعريف کرد.

مشارکت (Participation)

مشارکت به معنای درگیر نمودن ذينفعان در تدوین، اجرا و ارزيابی راهبردها و اقدامات مربوط به حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها است. سطح و نوع مشارکت می تواند بسته به زمینه خاص و تصمیمات افراد، گروه ها و موسسات هدايت کننده فرايند، بسیار متغیر باشد.

باهدف حفاظت ،مدیریت و بهره وری